La ciutat medieval i la seva gent. «Ciutat és congregació concordant de moltes persones»

Introducció

La ciutat, entesa com a espai físic, fou tractada en la passada edició del Seminari d’Estudis Medievals. En la present, i a partir d’una perspectiva interdisciplinària, es pretén continuar amb l’examen de les urbs medievals però analitzant-ne aspectes de naturalesa més intangible. En especial els vinculats als grups socials i col·lectius que contribuïren a la configuració i el desenvolupament de la vida urbana. La citació de Francesc Eiximenis a Lo Crestià «Ciutat és congregació concordant de moltes persones» testimonia que fou un espai de convivència i interacció d’una variada multitud de gent, des dels estaments més pobres fins a les elits socials. A la vegada aquests foren els generadors directes de la part més visible de les ciutats, els vestigis de la qual acrediten l’important paper dels promotors i artistes en la seva erecció, transformació i embelliment.

Dates

8 i 15 de març de 2019

Horari

Dia 8 de març: de les 9.30 a les 14 hores i de les 16 a les 18 hores

Dia 15 de març: de les 9.30 a les 14 hores

Durada

Deu hores i mitja

Lloc

Arxiu del Regne de Mallorca

Crèdits

ECTS: no

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

En tràmit

Objectius

 • Analitzar els col·lectius urbans i la seva incidència en la gènesi i morfologia de la ciutat.
 • Conèixer la importància de promotors i artífexs en la configuració material de l’entramat urbà.
 •  Comprendre la ciutat com a espai de socialització entre grups humans heterogenis.

Continguts

8 de març de 2019

9 h. Obertura del curs. Presentació

9.30 h. Jesús Brufal Sucarrat (Universitat de Lleida): «La ciutat islàmica i les elits urbanes a la frontera superior d’Al-Andalus: impacte social i territorial (segles IX-XII)»

10.30 h. Pausa

11 h. Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya): «Les arrels científiques de la misogínia trepitgen les ciutats»

12 h. Tina Sabater (Universitat de les Illes Balears): «Promotors i pintors durant els darrers segles de l’edat mitjana»

16 h. Maria Barceló Crespí (Universitat de les Illes Balears): «Els oficis de la mar a la ciutat de Mallorca baixmedieval»

17 h. Magdalena Cerdà i Antònia Juan (Universitat de les Illes Balears): «Cases, castells i esglésies: els artesans que construïren la ciutat»

15 de març de 2019

9.30 h. Andrea Pala (Università degli Studi di Cagliari): «Arte e architettura dei Francescani e delle Clarisse nelle città della Sardegna medievale (secc. XIII-XIV)»

10.30 h. Pausa

11 h. Gabriel Ensenyat Pujol (Universitat de les Illes Balears): «La figura del mercader en Ramon Llull»

 

12:00 Giovanna Valenzano (Università degli Studi di Padova): «Le donne nelle città del Veneto in epoca medievale»

13:00 Antoni Mas Forners (Universitat de les Illes Balears): «Esclaus i lliberts a la Ciutat de Mallorca durant l’edat mitjana»

Metodologia

El curs es desenvoluparà a partir de diverses sessions de caire teoricoexpositiu amb suport audiovisual. En cadascuna de les exposicions s’intercalaran aspectes de caire més pràctic, com ara l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Coordinació

Magdalena Cerdà Garriga i Antònia Juan Vicens, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Grup de Recerca d’Estudis Medievals (GRESMED), Universitat de les Illes Balears.

Professorat

 • Maria Barceló Crespí. Doctora en Història Medieval. Catedràtica d’Història Medieval, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).
 • Gabriel Ensenyat Pujol. Doctor en Història Medieval. Catedràtic de Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (UIB).
 • Tina Sabater. Doctora en Història de l’Art. Professora titular d’universitat d’Història de l’Art, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).
 • Antoni Mas Forners. Doctor en Història Medieval. Professor contractat doctor interí, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).
 • Antònia Juan Vicens. Doctora en Història de l’Art. Professora contractada doctora interina, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).
 • Magdalena Cerdà Garriga. Doctora en Història de l’Art. Professora contractada doctora interina, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).
 • Jesús Brufal Sucarrat. Doctor en Història. Professor associat (Universitat de Lleida).
 • Antònia Carré-Pons. Doctora en Filologia Catalana. Professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Andrea Pala. Doctor en Història de l’Art. Professore associato di Storia dell’Arte Medievale, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio (Università degli Studi di Cagliari).

Preu

20 euros

 • Alumnes, PDI i PAS de la UIB, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats de l’Estat Espanyol. Han de presentar certificat que estan a l’atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
 • Jubilats. Han de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

40 euros

 • Altres persones interessades.

Destinataris

Alumnes de grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Catalanes, alumnes del Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura i del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia; com també qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniversitària que estigui interessada en el tema.

Aquest curs s’inclou com activitat específica del programa de Doctorat i com  activitat computable a les guies docents de les següents assignatures de Grau:

 • 20261 Art Medieval I (1000-1250)
 • 20271 Història de l’Urbanisme
 • 20711 Literatura Catalana Medieval
 • 20203 Societats i Cultures en l’Edat Mitjana.

Nombre de places

90.

La matrícula a un curs no implica necessàriament que es dugui a terme, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar una formació si no té el nombre mínim d’alumnes requerit.

Per obtenir un certificat cal assistir a un 80 per cent de les sessions.

Formulari de matrícula

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte de R+D La casa medieval. Materiales
para su estudio en Mallorca
, HAR2016-77032-P (MINECO, AEI


Friday 8 March 2019 - Friday 15 March 2019