VII Congreso Internacional da Asociación Convivio

O Comité organizador do VII Congreso Internacional da Asociación Convivio para o estudo dos cancioneiros e da poesía de cancioneiro desexa dar a benvida a todas as persoas que queiran participar nesta xuntanza, que terá lugar na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña do 26 ao 28 de maio de 2020.

A Asociación ten servido de punto de encontro para os especialistas no estudo de cancioneiro desde o mesmo momento en que iniciou a súa existencia en 2002, no Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante un dos seus congresos; encargouse de organizar seis reunións en diferentes universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) e participou activamente noutras dúas (València e Oxford).

Neste VII Congreso contaremos coa presenza de seis conferencistas invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Ademais, haberá sesións de comunicacións e algunhas outras actividades, que se precisarán no momento de elaborar o programa.


El Comité organizador del VII Congreso Internacional de la Asociación Convivio para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero desea dar la bienvenida a todas las personas que quieran participar en esta reunión, que se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña del 26 al 28 de mayo de 2020.

La Asociación ha servido de punto de encuentro para quienes se ocupan del estudio de los cancioneros desde el mismo momento en que se concibió su existencia en 2002, en el Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (Córdoba), durante uno de sus congresos; se ha encargado de organizar seis reuniones en distintas universidades (Granada, Cambridge, Lisboa, Rennes, Verona, Alacant) y ha participado activamente en otras dos (València y Oxford).

En este VII Congreso contaremos con la presencia de seis ponentes invitados:

Manuel Ferreiro (Universidade da Coruña)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Josep Lluis Martos (Universitat d’Alacant)
Isabella Tomassetti (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
Jane Whetnall (Queen Mary-University of London).

Además, se organizarán sesiones de comunicaciones y algunas otras actividades, que se precisarán en el momento de elaborar el programa.

Comunicacións

Para participar como relator no congreso non é preciso formar parte da Asociación: xa o feito de presentar un relatorio neste congreso e pagar a correspondente cota de inscrición outorga a condición de asociado. As propostas de comunicación, que poden ser formuladas a título individual ou por un grupo de tres investigadores como mínimo, deben ser enviadas, antes do 15 de marzo de 2020, ao correo electrónico [email protected]

A duración dunha comunicación non ultrapasará os 20 minutos; nela poderá ser tratado, como é habitual, calquera tema que garde relación cos cancioneiros e coa poesía de cancioneiro. Neste congreso queremos, outrosí, promover o desenvolvemento dalgunhas liñas temáticas concretas:

  • Revisando o canon: autores e textos
  • Poesía perdida
  • Recepción da poesía de cancioneiro: texto e contexto(s)
  • A historiografía dos estudos sobre poesía de cancioneiro

Cando o Comité organizador comunique a aceptación da proposta, poderá facerse o pagamento da inscrición por transferencia bancaria no caso en que se resida fóra da localidade, ou mediante un formulario en papel facilitado na propia Facultade de Filoloxía. Nese momento, os participantes deberán aboar a cota segundo as modalidades indicadas en Inscricións e enviarán por correo electrónico o xustificante do pagamento en pdf (ou, polo contrario, depositarán a copia correspondente do formulario en papel na caixa de correo número 64 habilitada para este fin a carón da conserxaría da Facultade).


Para participar como comunicante en el congreso no hace falta formar parte de la Asociación: el mero hecho de presentar una comunicación en este congreso y pagar la correspondiente cuota de inscripción otorga la condición de asociado. Las propuestas de comunicación, que pueden ser formuladas a título individual o por un grupo de tres investigadores como mínimo, han de ser enviadas, antes del 15 de marzo de 2020, al correo electrónico [email protected]

La duración de una comunicación no sobrepasará los 20 minutos; en ella, podrá tratarse, como es habitual, de cualquier tema que guarde relación con los cancioneros y la poesía de cancionero. En este congreso hemos querido, además, promover el desarrollo de algunas líneas temáticas concretas:

  • Revisando el canon: autores y textos
  • Poesía perdida
  • Recepción de la poesía de cancionero: texto y contexto(s)
  • La historiografía de los estudios sobre poesía de cancionero

Una vez que el Comité organizador comunique la aceptación de la propuesta, podrá procederse al pago de la inscripción por transferencia bancaria en los casos en que se resida fuera de la localidad o mediante un formulario en papel facilitado en la propia Facultad de Filología en el supuesto contrario. En ese momento los participantes deberán abonar la cuota según las modalidades indicadas en Inscripciones y enviarán por correo electrónico el justificante de pago en pdf (o depositarán la copia correspondiente del formulario en papel en el buzón de correo número 64 habilitado al propósito junto a la conserjería de la Facultad).


Monday 10 February 2020 - Sunday 15 March 2020