Sección de Filoloxía Románica, Departamento de Filoloxía Galega (USC)