Corpus Bibliogràfic Digital de la Literatura Catalana de l’Edat Mitjana (BILICAME)

   Categoría/s:

  • Bases de datos de documentos digitalizados
  • Bases de datos y herramientas bibliográficas
  • Descripción:

   Objectiu i equip responsable

   L’objectiu final del projecte que presentem ací (BILICAME) és l’elaboració d’un corpus bibliogràfic digital exhaustiu de la literatura catalana medieval, de consulta lliure en línia, que s’actualitzarà anualment.1 La pàgina web, a la qual es podrà accedir en català, espanyol o anglés,2 quedarà allotjada en el servidor que comparteixen l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.

   Tenint en compte les dimensions de la iniciativa, hem optat per portar-ne a terme la realització per fases. La primera, l’execució de la qual abraça el trienni 2009-2011, consisteix en el desenvolupament de l’aplicació informàtica pertinent i en la materialització parcial del repertori bibliogràfic, a partir d’ítems referits a sis dels més rellevants escriptors valencians del segle XV: Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella i, finalment, Bernat Fenollar i els escriptors satírics i religiosos del seu cercle. Aquesta primera fase constitueix en si mateixa un projecte de convocatòria pública finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (FFI2008-00826), l’equip investigador del qual està format per Rafael Alemany (catedràtic de la Universitat d’Alacant), Rosanna Cantavella (catedràtica de la Universitat de València), Llúcia Martín (professora titular de la Universitat d’Alacant), Anna Isabel Peirats (professora contractada doctora de la Universitat Sant Vicent Màrtir de València), Eduard Baile (professor ajudant de la Universitat d’Alacant) i Magdalena Llorca i Joan Ignasi Soriano (becaris predoctorals de la Universitat d’Alacant), tots ells pertanyents a l’àrea de Filologia Catalana i especialistes en Literatura Medieval. L’equip investigador compta amb el suport del tècnic Pablo Giménez Sarmiento, contractat a càrrec del projecte, que s’ocupa del desenvolupament, perfeccionament i manteniment de les aplicacions informàtiques, així com de Sergi Segura, responsable del disseny de la pàgina web.

   Idioma:

  • Català (ca)
  • Entidad/es:

  • Universitat d'Alacant (UA)